Teenusetingimused

Teenusetingimused

1.Preambul.: Freemeteo on ilmaprognooside veebisait. See pakub oma kasutajatele ilmaprognoose ja sellega seotud teenused, näiteks personaalsed prognoosid ja hoiatused e-posti kaudu. Freemeteo kasutamine on hetkel kõigile tasuta. Siiski jätab Freemeteo endale õiguse teha ligipääs veebisaidile ja sellel pakutavatele teenustele tulevikus tasuliseks. Sellisel juhul teavitab Freemeteo eelnevalt kõiki registreeritud kasutajaid ja annab neile võimaluse Freemeteoga liituda. Käesolevaga jätab Freemeteo selgesõnaliselt endale õiguse veebisaidi mis tahes omadust või võimalust, sealhulgas sisu, kasutusaega ja veebisaidile pääsemiseks või selle kasutamiseks vajalikke vahendeid, igal ajal muuta, parandada või selle käigushoidmine lõpetada.

2.Autoriõigus.: Veebisait sisaldab autoriõigusega kaitstud materjali, tootemarke ja muud varaliste õiguste alla kuuluvat teavet, sealhulgas teksti, tarkvara, fotosid ja graafikat. Freemeteo on selles sisalduva materjali ning kõigi sellele kehtivate intellektuaalomandi õiguste ja muude varaliste õiguste ainuomanik. Käesolevaga on kõik õigused selgesõnaliselt kaitstud. Seega on ilma Freemeteo eelneva kirjaliku loata veebisaidi sisu kasutajatel keelatud Freemeteo materjali osaliselt või täielikult mis tahes kujul müüa, kopeerida, parandada, reprodutseerida, laadida, edastada või vahendada, välja arvatud juhul, kui veebisaidi sisust luuakse isiklikuks kasutamiseks varukoopia päritoluandmeid kustutamata.

3.Vastutusest lahtiütlemine.:

A. Kasutajad nõustuvad selgesõnaliselt, et Freemeteo kasutamine toimub nende endi algatusel ja seega kannavad nad ise veebisaidi kasutamisest tulenevaid riske. Freemeteo, selle tütarettevõtted ja teenusepakkujad ei taga veebisaidi katkematut ja häireteta tööd ega mis tahes vea parandamist. Peale selle ei anna Freemeteo garantiid veebisaidi kasutamisel saadud tulemustele ega seal pakutavale teabele, eriti täpsuse ja usaldusväärsusega seoses, ning samuti mitte veebisaidil pakutud mis tahes teenusele.

B. Freemeteo teavet ja teenuseid edastatakse seisukorra „nagu on” põhimõttel ilma igasuguse otsese või kaudse garantiita, sealhulgas ühegi garantiita Fremeteo kaudu pakutava(te) tiitlite, teabe, teenuste ja toodete kohta, ja ühegi kaudse garantiita turustatavuse, sihtotstarbelise kasutatavuse ega õiguste rikkumise puudumise kohta.

C. Kasutajad ei tohi Freemeteost saadavat teavet tõlgendada nõuande või õhutamisena sooritada või mitte sooritada kindlat tegevust. Freemeteo ei vastuta veebisaidil leiduva teabe kasutajapoolsete tõlgenduste ega nende toimingute eest, mida kasutaja otsustab veebisaidi kaudu saadava teabe alusel teha.

D. Freemeteo ei vastuta mis tahes kahjustuste või vigastuste eest, mille põhjuseks on teenuse katkestused, rikked, ebatäpsused, parandused või kustutamised. Peale selle ei vastuta Freemeteo lepingu rikkumise, lepinguvälise kahju, hooletuse ega mis tahes muul alusel ühegi toimivustõrke ega mittetoimivuse, töö või ülekande viivituse, sideliinide tõrke ega teenuse kaudu leviva arvutiviiruse eest, mis tuleneb kasutaja pääsemisest Freemeteosse või mis tahes muule selle veebilehtedel viidatud veebisaidile või kirjete vargusest, hävitamisest, muutmisest või kasutamisest või neile autoriseerimata ligipääsemisest. See vastutuse piiramine laieneb mis tahes kahjudele, mis tulenevad Freemeteos või mis tahes muudel selle veebilehtedel viidatud veebisaitidel ükskõik millise avaldatud materjali allalaadimisest.

E. Käesolev vastutusest lahtiütlemine kehtib mis tahes teabe ja teenuste kohta, mida käesoleva veebisaidi kasutajale pakutakse kas lihtsa ligipääsu kaudu Freemeteo mis tahes veebilehele või individuaalse päringu alusel (sealhulgas personaalsed prognoosid ja hoiatused e-posti kaudu).

4.Teavitused e-posti kaudu: Freemeteo e-posti hoiatusteenuse kasutajaks registreerudes nõustuvad kasutajad, et nad soovivad hoiatusteenuse töö alustamist seitsme (7) päeva jooksul. Teavet, tooteid ja teenuseid edastatakse seisukordade „nagu on” ja „nagu kättesaadav” põhimõttel ning neid võidakse edastada väiksema sagedusega või perioodiliselt seisata. Freemeteo jätab endale selgesõnaliselt õiguse igal ajal ilma etteteatamise ja selgituseta peatada või lõpetada kasutajate registreeringuid e-posti teel hoiatuste saamiseks. Kõik e-posti hoiatustes kuvatava sisu intellektuaalomandi õigused, kaasa arvatud autoriõigus, kuuluvad Freemeteole. Käesolevaga on kõik õigused kaitstud. All rights are hereby reserved.

5.Vahendid.: Kasutaja vastutab ainuisikuliselt kõigi käesolevale veebisaidile pääsemiseks ja selle kasutamiseks vajalike vahendite (nt telefoniliinid, arvuti riistvara jne) hankimise ja korrashoiu eest. Siiski jätab Freemeteo endale õiguse mis tahes ajal ilma etteteatamata muuta käesolevale veebisaidile pääsemiseks ja selle kasutamiseks vajalikku varustust. Kõik käesolevale veebisaidile pääsemiseks ja selle kasutamiseks kolmandatele isikutele makstavad teenustasud (nt tasud internetiühenduse pakkujatele jne) jäävad kasutajate kanda.

6.Viited teistele veebisaitidele: Freemeteo sisaldab viiteid teistele veebisaitidele. Freemeteo ei kontrolli mingil viisil nendel veebisaitide kättesaadavust, sisu, isikuandmete kaitse poliitikat, võimalikke autoriõiguste rikkumisi ega pakutava teabe ja pakutavate teenuste kvaliteeti ja kvantiteeti, ning tal puuduvad niisuguseks kontrollimiseks võimalused. Mis tahes probleemi korral, mis nende veebisaitide külastamisel või kasutamisel tekib, peavad kasutajad pöörduma nende veebisaitide poole. Freemeteo ei toeta nende veebisaitide sisu mingil viisil ega ole selle eest vastutav.

7.Reklaam: Freemeteo avaldab reklaammaterjali ja sisaldab sageli viiteid reklaamija kodulehele. Freemeteo ei kontrolli mingil viisil nende reklaamide, bännerite ja hüpikreklaamide sisu, isikuandmete kaitse poliitikat ega võimalikke autoriõiguste rikkumisi, ning tal puuduvad niisuguseks kontrollimiseks võimalused. Mis tahes probleemi korral, mis nende veebisaitide külastamisel või kasutamisel tekib, peavad kasutajad pöörduma otse reklaamijate poole. Freemeteo ei toeta veebisaidil avaldatud reklaamide ega reklaamijate veebisaitide sisu mingil viisil ega ole selle eest vastutav.Peale selle ei vastuta Freemeteo kasutaja mis tahes suhtlemise eest ükskõik millise kolmanda isikuga – ei Freemeteo kaudu reklaamitud või viidatud teenusepakkujatega – ega mis tahes äritehingu eest, mis võib toimuda sellise suhtlemise tulemusena.

8.Kolmandale isikule kuuluv sisu: Freemeteo võib avaldada kasutajate saadetud teavet, andmeid, tekste ja graafikat. Selle materjali eest vastutab ainuisikuliselt selle omanik, ükskõik kas materjal on kõigile avaldatud või eraviisiliselt saadetud kujul. Freemeteo ei vastuta selles materjalis sisalduda võiva mis tahes vea ega väljajätu eest, samuti mitte mis tahes kahju eest, mida kasutaja võib selle materjali kasutamise tulemusena kannatada. Freemeteo ei vastuta mis tahes nilbe, vulgaarse, ebasündsa ja solvava materjali eest, samuti mis tahes laimava, teotava, eraisiku või avalikkuse õigusi riivava, autoriõigust rikkuva või muul viisil ebaseadusliku materjali eest, ning kasutajad kohustuvad seda laadi materjali mitte avaldama. Peale selle ei vastuta Freemeteo kasutajate avaldatud või vahendatud mis tahes materjali eest, mis õhutab käitumisele, mis on kriminaalkuritegu, põhjustab tsiviilvastutusele võtmist või on muul viisil vastuolus mis tahes seadusega. Veebisaidi kasutajad mõistavad ja tunnustavad Interneti rahvusvahelist iseloomu ning kohustuvad seetõttu austama ja järgima iga riigi kohalikke eetikareegleid.

9.Järelevalve: Freemeteol on õigus oma äranägemise järgi keelduda mis tahes esitatud materjali avaldamisest ja eemaldada ükskõik milline veebisaidil avaldatud materjal. Freemeteol on õigus eemaldada mis tahes materjal, mis Freemeteo äranägemise järgi on käesolevate sätetega vastuolus või muul põhjusel vastuvõetamatu.

10.Kompensatsioonid: Kasutajad kohustuvad kaitsma Freemeteod ja selle omanikku, töötajaid, tütarettevõtteid ja esindajaid igasuguste pretensioonide, hagide, nõuete, kahjude, kulude, võlgade, kaotuste ja väljaminekute (sealhulgas juristi tasu) eest, mis tulenevad veebisaidi kasutajapoolsest kasutamisest, ning kohustuvad neid hüvitama.

11.Andmekaitse: On olemas kindlad olukorrad, milles kasutajal tuleb asjaajamise hõlbustamiseks esitada isikuandmeid. Neid andmeid kasutab Freemeteo ega edasta neid andmeid kolmandatele isikutele. Lisateavet nende andmete kasutamise ja töötlemise kohta leiate meie isikuandmete kaitse eeskirjast.

12.Tingimuste muutmine.: Freemeteol on õigus ilma etteteatamata ükskõik millal muuta osaliselt või täielikult veebisaidi kasutamise tingimusi. Veebisaidi kasutamine pärast kasutustingimuste muutmist loetakse nende muutuste kasutajapoolseks aktsepteerimiseks.

13.Muud sätted: Käesolevad kasutustingimused kujutavad endast tervet poolte vahelist lepingut Freemeteo kasutamise kohta ning asendavad kõiki eelnevaid kirjalikke või suulisi kokkuleppeid samal teemal. Ükskõik kumma poole õigustest loobumist ühegi rikkumise või täitmatajätmise korral ei käsitleta edaspidi õigustest loobumisena ühegi eelneva või järgneva rikkumise või täitmatajätmise korral. Osade pealkirjad on lisatud ainult mugavuse huvides ega mõjuta käesolevate kasutustingimuste tõlgendamist.

14.Eraldatavus:Kui mõni käesoleva lepingu klausel muutub mis tahes õigusruumis ebaseaduslikuks, kehtetuks või kohaldamatuks, ei mõjuta see käesoleva lepingu mis tahes muu klausli seaduslikkust, kehtivust ja kohaldatavust selles õigusruumis.

15.Keel: Käesolev leping on algselt koostatud inglise keeles. Vasturääkivuste esinemise korral ingliskeelse versiooni ja mis tahes tõlkeversiooni vahel loetakse kehtivaks ingliskeelne versioon.

16.Kohaldatav seadusandlus – kohtualluvus: Käesolevaid kasutustingimusi reguleerivad nii Kreeka kui ka Euroopa Liidu õigus, millega kooskõlas neid tuleb tõlgendada; kasutustingimused kuuluvad Ateena kohtute alluvusse Kreekas.